แผนกช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม/เทคนิคพื้นฐาน

 ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลตำแหน่ง ครู คศ.1
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาทตำแหน่ง ครูพิเศษสอน