dms

/วศิน อินทสาร

About วศิน อินทสาร

A man with passion.

การอบรมแนวทางประกันคุณภาพและแผนการสอน

Download เอกสารได้ที่นี่ 0.1 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2560 แจกครู Th Sa 0.เศรษฐกิจพอเพียง 3D ค่านิยม 12 ประการ 2560 1.1 ตัวอย่าง แผนคณิตศาสตร์ 2560 Th Saraban หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559 (1) หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559

กิจกรรม”อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อาชีวะบริการ ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ปันแต อ.ควนขุน จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2560 การจัดเตรียม วันที่ 12 มกราคม 2560

By | January 12th, 2017|ข่าวสาร|0 Comments

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558 : สอบวัดความรู้+สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าต่อ 3 เมษายน 2558 : ลงทะเบียนเรียนสำหรับ นร.ปวช.1(พร้อมวัดตัวตัดชุด) 11 พฤษภาคม 2558 : อบรมคุณธรรม จริยธรรม 17 พฤษภาคม 2558 : ประชุมผู้ปกครอง 18 พฤษภาคม 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

By | January 12th, 2017|ข่าวสาร|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา

เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมืออุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)

By | December 22nd, 2016|ประกาศ|0 Comments

สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น

สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น Download เอกสาร

By | December 22nd, 2016|ประกาศ|0 Comments