dms

Home/วศิน อินทสาร

About วศิน อินทสาร

A man with passion.

การอบรมแนวทางประกันคุณภาพและแผนการสอน

Download เอกสารได้ที่นี่ 0.1 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2560 แจกครู Th Sa 0.เศรษฐกิจพอเพียง 3D ค่านิยม 12 ประการ 2560 1.1 ตัวอย่าง แผนคณิตศาสตร์ 2560 Th Saraban หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559 (1) หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559

แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) กดเพื่อ download เล่มแผน3ปี

กิจกรรม”อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อาชีวะบริการ ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ปันแต อ.ควนขุน จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2560 การจัดเตรียม วันที่ 12 มกราคม 2560

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558 : สอบวัดความรู้+สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าต่อ 3 เมษายน 2558 : ลงทะเบียนเรียนสำหรับ นร.ปวช.1(พร้อมวัดตัวตัดชุด) 11 พฤษภาคม 2558 : อบรมคุณธรรม จริยธรรม 17 พฤษภาคม 2558 : ประชุมผู้ปกครอง 18 พฤษภาคม 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2558