ประกาศ

/ประกาศ

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ(ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ

By |2017-05-09T14:32:07+00:00May 9th, 2017|ประกาศ|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่องกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

By |2017-05-08T10:22:02+00:00May 2nd, 2017|ประกาศ|0 Comments

Thailand 4.0 คลิ๊กที่ รูปภาพเพื่อ download

  การเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งอนาคตสู่อาชีวศึกษา 4.0 (ดร.ไกรยส  ภัทราวาท)clickอาชีวศึกษา 4.0ไกรยส ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับประเทศไทย 4.0 (ดร.ชาญเวญ บุญประเดิม)clickบรรยาย แก้ไขแล้ว การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.ประชาคม  จันทรชิต)clickดร.ประชาคม การวางแผนกลยุทธ์ุและการตัดสินใจ (ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม)clickแผนกลยุทธ์+การตัดสินใจ_ผู้บริหารใหม่ ดร.ศิริพรรณ 24ตค59 - Copy การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สิริรักษ์ รัชชุศานติ)clickดร.สิริรักษ์ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประดิษฐ์ ระสิตานนท์) click วินัย จรรยาบรรณ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา (ดร.มงคลชัย สมอุดร)click ผอ.มงคลชัย (สวพ.) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข)click ICT รศ.ดร.ปรัชญนันท์1  การสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้บริหาร (ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์)click บรรยาย19-10-2558      การยกระดับอาชีวศึกษาและอนาคตด้านนวัตกรรมกับอาชีวศึกษาไทย [...]

By |2017-03-30T12:35:37+00:00March 30th, 2017|ประกาศ|0 Comments