ข่าวสาร

/ข่าวสาร

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016

rms_manual_01_บุคลากรทั่วไป 2016 rms_manual_02_ผู้ดูแลระบบ rms_manual_03_เจ้าหน้าที่งานบุคลากรrms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ rms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ rms_manual_05_เจ้าหน้าที่งานทะเบียน rms_manual_06_เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา rms_manual_07_เจ้าหน้าที่งานปกครอง rms_manual_08_เจ้าหน้าที่งานวัดผล rms_manual_09_เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร rms_manual_10_เจ้าหน้าที่งานระบบรูดบัตร rms_manual_11_เจ้าหน้าที่งานโครงการ rms_manual_12_เจ้าหน้าที่งานการเงิน rms_manual_13_เจ้าหน้าที่งานธุรการ rms_manual_14_การติดตั้ง Server  

คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1-2560

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แบบสรุปผู้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 2560

การอบรมแนวทางประกันคุณภาพและแผนการสอน

Download เอกสารได้ที่นี่ 0.1 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2560 แจกครู Th Sa 0.เศรษฐกิจพอเพียง 3D ค่านิยม 12 ประการ 2560 1.1 ตัวอย่าง แผนคณิตศาสตร์ 2560 Th Saraban หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559 (1) หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กดเพื่อDownload แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

วันที่  27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 1.กิจกรรมลานวัฒนธรรม 2.กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร 3.กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 4.กิจกรรมนิทรรศการพระเครื่อง  พระเกจิ 5. กิจกรรมเวทีกลาง 6.กิจกรรมตลาดย้อนยุค 7.การออกร้านกาชาด 8.การแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมบนม่านน้ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(Hi light) ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ayutthaya.go.th/awh2559/

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษก้าวต่อไป (Preparing English skill to move forward)

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษก้าวต่อไป (Preparing English skill to move forward) วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 กดเพื่อดาว์โหลดข้อมูล