Yearly Archives: 2017

/2017

คำสั่งที่ 478/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ 2/2560

คำสั่งที่ 478/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ 2/2560 คำสั่ง487ทับ2560

คำสั่ง โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช คำสั่งโครงการประชุมผู้ปกครองเทอม2ปี2560ฉบับ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3_2560

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  โครงการ OPEN