Monthly Archives: May 2017

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ(ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ

By |2017-05-09T14:32:07+00:00May 9th, 2017|ประกาศ|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่องกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

By |2017-05-08T10:22:02+00:00May 2nd, 2017|ประกาศ|0 Comments