Monthly Archives: May 2017

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ(ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่องกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560