Monthly Archives: September 2017

//September

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3_2560

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  โครงการ OPEN