Monthly Archives: November 2018

//November

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพาณิชยกรรมสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ตลาดนัดใกล้ๆบ้าน เช่น ตลาดนัดสี่แยกป้อมตำรวจบ้านขวาง และ ตลาดนัดมหาราช …..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….

By |2019-03-31T00:13:28+00:00November 20th, 2018|Uncategorized|0 Comments

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจไอศกรีม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจไอศกรีม ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช .....อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน....

By |2019-03-30T23:57:07+00:00November 2nd, 2018|Uncategorized|0 Comments