วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อาชีวะบริการ

ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ปันแต อ.ควนขุน จ.พัทลุง
ในระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2560

การจัดเตรียม วันที่ 12 มกราคม 2560