ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ(ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ

//ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ(ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ