คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016

//คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016

คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016

rms_manual_01_บุคลากรทั่วไป 2016

rms_manual_02_ผู้ดูแลระบบ

rms_manual_03_เจ้าหน้าที่งานบุคลากรrms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

rms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

rms_manual_05_เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

rms_manual_06_เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

rms_manual_07_เจ้าหน้าที่งานปกครอง

rms_manual_08_เจ้าหน้าที่งานวัดผล

rms_manual_09_เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

rms_manual_10_เจ้าหน้าที่งานระบบรูดบัตร

rms_manual_11_เจ้าหน้าที่งานโครงการ

rms_manual_12_เจ้าหน้าที่งานการเงิน

rms_manual_13_เจ้าหน้าที่งานธุรการ

rms_manual_14_การติดตั้ง Server

 

By |2017-06-30T11:44:58+00:00June 30th, 2017|ข่าวสาร|0 Comments