ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ