คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

//คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ