08 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2561

09 งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561

10 งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2561 

11 งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561

12 งบทดลองเดือน กันยายน 2561

งบทดลองหลังปิดบัญชี 2561