ปรัชญา

ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำบริการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นสถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้และทักษะฝีมือสู่มาตรฐานสากล  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

พันธกิจ

  1. พัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
  4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
  5. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
  6. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมความเป็นไทย
  7. สร้างความรู้  ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาให้กับประชาชนและสังคม

เอกลักษณ์

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

อัตลักษณ์

“ทักษะดี  มีจิตอาสา”

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด