หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ

เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557

การเรียนการสอน

 • สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
 • จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
 • แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
 • แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
 • ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักสารสนเทศ , นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ , นักโปรแกรม , นักพัฒนาเว็บไซต์ , นักพัฒนาซอฟต์แวร์ , ผู้จัดการซอฟต์แวร์ , นักวิเคราะห์และออกแบบระบคอมพิวเตอร์ , ผู้จัดการฐานข้อมูล , ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ , ผู้ตรวจสอบงาน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ครู – อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ , เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ต

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557

การเรียนการสอน

 • จัดควบคุมและพัฒนาคุณภาพในเชิงวิชาชีพบัญชี มีบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
 • เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุนการตรวจสอบภายใน
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)