ฝ่ายวิชาการ

/ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ2019-07-20T18:11:47+00:00

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

คลิก - วผ.1 แบบรายงานการเข้าชั้นเรียนไม่ถึง 10% (4 downloads)
คลิก - วผ.1 แบบรายงานการเข้าชั้นเรียนไม่ถึง 20% (9 downloads)

งานสื่อการเรียนการสอน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ทำเนียบผู้บริหาร

ลิงค์

ข่าวล่าสุด