ประกาศจัดซื้อ

/ประกาศจัดซื้อ
ประกาศจัดซื้อ2016-12-22T09:22:51+00:00

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ(ทวิภาคี) นักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ

By |May 9th, 2017|Categories: ประกาศ|0 Comments

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่องกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

By |May 2nd, 2017|Categories: ประกาศ|0 Comments

Thailand 4.0 คลิ๊กที่ รูปภาพเพื่อ download

  การเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งอนาคตสู่อาชีวศึกษา 4.0 (ดร.ไกรยส  ภัทราวาท)clickอาชีวศึกษา 4.0ไกรยส ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับประเทศไทย 4.0 (ดร.ชาญเวญ บุญประเดิม)clickบรรยาย แก้ไขแล้ว การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ดร.ประชาคม  จันทรชิต)clickดร.ประชาคม การวางแผนกลยุทธ์ุและการตัดสินใจ (ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม)clickแผนกลยุทธ์+การตัดสินใจ_ผู้บริหารใหม่ ดร.ศิริพรรณ 24ตค59 - Copy การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สิริรักษ์ รัชชุศานติ)clickดร.สิริรักษ์ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประดิษฐ์ ระสิตานนท์) click วินัย จรรยาบรรณ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา (ดร.มงคลชัย สมอุดร)click [...]

By |March 30th, 2017|Categories: ประกาศ|0 Comments

v-cop ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะศึกษา

เข้าสู่เวบไซต์http://www.v-cop.go.th/v-cop/

By |March 28th, 2017|Categories: ประกาศ|0 Comments