วิสัยทัศน์-พันธกิจ

/วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ2019-01-30T10:55:34+00:00

วิสัยทัศน์

 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นสถาบันแห่งการสร้างภูมิปัญญา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้และทักษะฝีมือสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

 

พันธกิจ

พัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมความเป็นไทย
สร้างความรู้  ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาให้กับประชาชนและสังคม