กิจกรรม รับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา จากชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

กิจกรรม มอบโล่เชิดชูเกียรติ กับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวืภาคี 2564

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2564

กิจกรรม นักเรียน นักศึกษารับวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มแรก และมอบถุงยังชีพ

กิจกรรม ความผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายปลายทางที่ก้าวหน้า

กิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564

Go to Top