ข่าวสาร

/ข่าวสาร

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ปี 2560

ประเภทที่1   ประเภทที่2   ประเภทที่3   ประเภทที่4 ประเภทที่5  ประเภทที่6  ประเภทที่7  ประเภทที่8  ประเภทที่9 ประเภทที่10  ประเภทที่11  ประเภทที่12ภาษาอังกฤษ

คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016

rms_manual_01_บุคลากรทั่วไป 2016 rms_manual_02_ผู้ดูแลระบบ rms_manual_03_เจ้าหน้าที่งานบุคลากรrms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ rms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ rms_manual_05_เจ้าหน้าที่งานทะเบียน rms_manual_06_เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา rms_manual_07_เจ้าหน้าที่งานปกครอง rms_manual_08_เจ้าหน้าที่งานวัดผล rms_manual_09_เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร rms_manual_10_เจ้าหน้าที่งานระบบรูดบัตร rms_manual_11_เจ้าหน้าที่งานโครงการ rms_manual_12_เจ้าหน้าที่งานการเงิน rms_manual_13_เจ้าหน้าที่งานธุรการ rms_manual_14_การติดตั้ง Server  

คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภาคเรียนที่ 1-2560