ข่าวสาร

/ข่าวสาร

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปี 2562

By |2019-05-04T22:26:57+00:00May 4th, 2019|ข่าวสาร|0 Comments

โครงการ พัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

   

By |2018-09-07T17:12:41+00:00September 7th, 2018|ข่าวสาร|0 Comments

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)