ข่าวสาร

/ข่าวสาร

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

โครงการ พัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

   

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ปี 2560

ประเภทที่1   ประเภทที่2   ประเภทที่3   ประเภทที่4 ประเภทที่5  ประเภทที่6  ประเภทที่7  ประเภทที่8  ประเภทที่9 ประเภทที่10  ประเภทที่11  ประเภทที่12ภาษาอังกฤษ