แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดตำแหน่ง ครู คศ.1 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบ
นายภาสุ ทรัพย์ระเบียบตำแหน่ง ครูพิเศษสอน