แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู่ช่วย
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน