แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุธนาตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายอรรถกร แสนดวงแก้ว
นายอรรถกร แสนดวงแก้วตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววลัยพร เหมราช
นางสาววลัยพร เหมราชตำแหน่ง ครูพิเศษสอน