Monthly Archives: October 2018

//October

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ตั้งแต่เวลา 11.40-13.00 น. …..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….

By |2019-03-31T00:12:32+00:00October 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกการออกแบบและบำรุงรักษาการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในองค์กรธุรกิจ

click download  คำสั่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62(คอม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด  รายงานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62(คอม)

By |2018-10-26T15:16:06+00:00October 26th, 2018|ประกาศ|0 Comments

ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งฯ

click download  คำสั่งรายงานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62 กดเพื่อดาวน์โหลด   รายงานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62

By |2018-10-26T15:17:19+00:00October 26th, 2018|ประกาศ|0 Comments