นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทด รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา