ทำเนียบผู้บริหาร

/ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร2019-01-20T22:56:01+00:00

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายวิทยา โพธิ์สุ 2540 – 2540

นายสุรินทร์ หน่องพงศ์2540 2543

นายจิตรเสน จุติมา 2543 – 2547

นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ 2547 – 2550

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ 2550 – 2550

นายเจนวิทย์ ครองตน 2551 – 2554

นายมานัส พานทอง 2554 – 2554

นายมนตรี หาเรือนทรง 2555 – 2556

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี 2557 – 2558

นายสมบัติ เนียมหวาน 2559 – 2561

นางศศิญา ด้วงสว่าง 2561 – ถึงปัจจุบัน