ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

/ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา2017-01-12T14:05:15+00:00

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 344 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 2/2559(ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 136 79 76 291 46 25 53 0 0 0 344
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 0 0 0
– สาขาวิชา/งานยานยนต์ 44 29 19 92 0 0 92
– สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล 39 12 11 62 0 0 62
– สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง 28 19 22 69 0 0 69
0 0 0 0
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม 0 0 0 0
– สาขาวิชา/งานการบัญชี 14 5 11 30 0 0 30
– สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 14 13 38 0 0 38
– สาขาวิชา/งาน …………………………………. 0 0 0 0
0 0 0 0
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 0 0 0 0
– สาขาวิชา/งานเทคนิคยานยนต์ 0 17 15 32 0 32
– สาขาวิชา/งานติดตั้งและบำรุงรักษา 0 4 6 10 0 10
– สาขาวิชา/งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 14 4
4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
– สาขาวิชา/งานการบัญชี 0 11 0 11 0 11
0 0 0 0
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 414 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น คน 2.3 หลักสูตร ปชด. คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 285 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ 484 คน