แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดี
นางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดีตำแหน่ง ครูพิเศษสอน