แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวเรศ อนันต์
นางสาวเยาวเรศ อนันต์หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดี
นางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดีตำแหน่ง ครูพิเศษสอน