แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปราโมท หล้าพิมพ์
นายปราโมท หล้าพิมพ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน