แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปราโมท หล้าพิมพ์
นายปราโมท หล้าพิมพ์ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ครู คศ.1)
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวณัฎฐา ชูกิจ
นางสาวณัฎฐา ชูกิจตำแหน่ง ครูพิเศษสอน