โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร

/โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร2019-03-28T17:31:18+00:00

โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทนา เอนกบุณย์
นางสาวนันทนา เอนกบุณย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลหัวหน้างานบุคลากร
นางสาวเยาวเรศ อนันต์
นางสาวเยาวเรศ อนันต์ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์หัวหน้างานการเงิน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
นางสาววรารักษ์ หอมนานเจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์หัวหน้างานบัญชี
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อเจ้าหน้าที่งานบัญชี
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลหัวหน้างานพัสดุ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทองเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายปราโมท หล้าพิมพ์
นายปราโมท หล้าพิมพ์หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นผู้ช่วยงานอาคาร
นายวีระ วีระสัย
นายวีระ วีระสัยพนักงานราชการ(นักการภารโรง)
นายสุชาติ สารีผล
นายสุชาติ สารีผลพนักงานราชการ(นักการภารโรง)
นายวรเวท อุ่นละม้าย
นายวรเวท อุ่นละม้ายนักการภารโรง
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
นายเอกพล ฤกษ์เย็นเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์