โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานการเงิน

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานบุคลากร

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานทะเบียน

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวพัชรา พรหมเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ไชยศรีษะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
นายเอกพล ฤกษ์เย็นเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

งานพัสดุ

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวธัญลักษณ์ เอื้อสลุง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายแกร ฉิมพาลี
พนักงานขับรถยนต์
นาย
พนักงานขับรถยนต์

งานอาคารและสถานที่

นายปราโมท หล้าพิมพ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระ วีระสัย
พนักงานราชการ(นักการภารโรง)
นายสุชาติ สารีผล
นักการภารโรง
นายวรเวท อุ่นละม้าย
นักการภารโรง
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสุนทรี บัวบุศย์
แม่บ้าน
นาง
แม่บ้าน
นายสุรินทร์ อ่อนละมูล
ยามรักษาการณ์
นายอินทร์สวัสดิ์ พิณสุวรรณ
ยามรักษาการณ์