วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เกิดจากการรวมกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงได้ยื่นคำร้องขอให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นสถานศึกษา บนที่ดินที่พระครูสุวรรณโสรัต (หลวงพ่อเสงี่ยม) เจ้าอาวาส วัดสุวรรณเจดีย์ ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดซื้อ มอบให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอมหาราชและใกล้เคียงได้มีสัมมาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง ซึ่งหลวงพ่อเสงี่ยมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า“ อาตมามีความรู้น้อย อ่านหนังสือไม่ค่อยออก จบแค่ ป.๔ ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นดั่งอาตมา จึงสร้างวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเพื่อลูกหลานจะได้มีภูมิปัญญาและมีอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๑ สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน
ทิศตะวันออก – ติดที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก – ติดวัดสุวรรณเจดีย์
ทิศเหนือ – ติดคลองบางแก้ว
ทิศใต้ – ติดถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายวิทยา โพธิ์สุ 2540 – 2540

นายสุรินทร์ หน่องพงศ์2540 2543

นายจิตรเสน จุติมา 2543 – 2547

นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ 2547 – 2550

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ 2550 – 2550

นายเจนวิทย์ ครองตน 2551 – 2554

นายมานัส พานทอง 2554 – 2554

นายมนตรี หาเรือนทรง 2555 – 2556

นายบรรลือศักดิ์ มานาดี 2557 – 2558

นายสมบัติ เนียมหวาน 2559 – ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลชุมชน และท้องถิ่น

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและอยู่ห่างจากตัวอำเภอมหาราช ประมาณ 7 กิโลเมตร ประชาชนในอำเภอมหาราช และอำเภอใกล้เคียงโดยมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยภาพรวมประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียนจึงมีอาชีพหลัก คือ ทำไร่ ทำนา ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ไนช่วงปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราชส่วนใหญ่ไปทำงานหารายได้เสริมจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยผู้ปกครอง

แหล่งการเรียนรู้และสถานที่สำคัญในชุมชน

1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาราช
2. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสุวรรณเจดีย์
3. วัดกลาง
4. วัดเทพสุวรรณ
5. วัดหน้าวัว
6. โรงพยาบาลมหาราช
7. ที่ว่าการอำเภอมหาราช
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
9. สถานีอนามัยตำบลบ้านขวาง
10. ศูนย์ กศน. ตำบลบ้านใหม่
11. ศูนย์ กศน. ตำบลบ้านนา

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างนำทางสู่ปัญญา
สีน้ำเงิน หมายถึง พลังแห่งความเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จ

ตราประจำวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์

Logo-3