โครงสร้างฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นาย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายปรีชา ไชยศีรษะ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ