โครงสร้างฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวเกษราภรณ์ ทำนาดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายปรีชา ไชยศีรษะ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวณัฏฐา ชูกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอาจารย์ กีรติมังคละนนท์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ