โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

/โครงสร้างฝ่ายวิชาการ
โครงสร้างฝ่ายวิชาการ2019-02-03T23:30:26+00:00

โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวรพงศ์ สว่างศรี
นายวรพงศ์ สว่างศรีหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็งหัวหน้างานวัดและประเมินผล
นางสาวนันทนา เอนกบุณย์
นางสาวนันทนา เอนกบุณย์เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
นายปรรีชา ไชยศรีษะ
นายปรรีชา ไชยศรีษะหัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน