โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปราโมท หล้าพิมพ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
หัวหน้างานวิทยบรการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน