โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปราโมท หล้าพิมพ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการโรงแรม

นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
หัวหน้างานวิทยบรการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน