โครงสร้างฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร
ทีปรึกษา

งานปกครอง

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
หัวหน้างานปกครอง
นายเอกพล ฤกษ์เย็น
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวนันทิดา พุุทธวาร
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนันทิดา พุุทธวาร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน