โครงสร้างฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

/โครงสร้างฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงสร้างฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา2019-03-28T17:38:06+00:00

โครงสร้างฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคา
นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคาหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธ์ุ ภาสบุตรหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตรหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ำ
นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ำหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวเยาวเรศ อนันต์
นางสาวเยาวเรศ อนันต์ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจารีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ