ผู้บริหาร และบุคลากร

นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ /ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายสมบัติ เนียมหวาน
นายสมบัติ เนียมหวาน ผู้อำนวยการ
นายสมชาย จันทร์อินทร์
นายสมชาย จันทร์อินทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนกช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูลพนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงพนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
นายศราวุธ ทองพรม
นายศราวุธ ทองพรมครูจ้างสอน

แผนกช่างกลโรงงาน

นายโชคชัย มูลกว้าง
นายโชคชัย มูลกว้างครูผู้ช่วย แผนกช่างกลโรงงาน
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลครูผู้ช่วย แผนกช่างกลโรงงาน
นางสาวนภัสชญา คงการุณ
นางสาวนภัสชญา คงการุณครูอัตราจ้าง
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติครูจ้างสอน

แผนกไฟฟ้า

นายปราโมท หล้าพิมพ์
นายปราโมท หล้าพิมพ์ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์
นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์ครูคศ.๒ แผนกไฟฟ้ากำลัง
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์พนักงานราชการ
นางสาวจันทนา เสวตงาม
นางสาวจันทนา เสวตงามครู

แผนกพณิชยการ  สาขางานบัญชี

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์พนักงานราชการ แผนกวิชาพาณิชการ(บัญชี)
นางสาวนันทิดา พุทธวาร
นางสาวนันทิดา พุทธวารครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชการ(บัญชี)
นางสาวสรัญพัชร คชคง
นางสาวสรัญพัชร คชคงพนักงานราชการ แผนกวิชาพาณิชการ(บัญชี)

แผนกพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวเรศ อนันต์
นางสาวเยาวเรศ อนันต์ครูผู้ช่วย
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์ครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็งครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญ

นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตรครูคศ.๒ แผนกวิชาสามัญ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดแผนกสามัญ
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะครูจ้างสอน แผนกสามัญ

บุคลากรทางการศึกษา

นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์
นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
นางสาววรารักษ์ หอมนานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
นางสาวปาริชาติ สังข์ทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลพัชร เฉลยทรัพย์
นางสาวกุลพัชร เฉลยทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดรุณพรรณ ผั่งทะเล
นางสาวดรุณพรรณ ผั่งทะเลเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์
นางสาวอาจรีย์ กีรติมังคละนนท์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรัญญา ก้อนทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนันทนา เอนกบุณย์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวีระ วีระสัยนักการภารโรง
นายแกร ฉิมพาลีนักการภารโรง
นายคำพัน สะมาแก้วยาม
นายสุชาติ สารีผล
นายสุชาติ สารีผลนักการภารโรง
นายฉลวย มะลิทอง
นายฉลวย มะลิทองพนักงานขับรถยนต์
นางวันเพ็ญ สารีผล
นางวันเพ็ญ สารีผลแม่บ้าน
นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย
นายวรเวทย์ อุ่นละม้ายนักการภารโรง