ผู้บริหาร และบุคลากร

นายสมบัติ เนียมหวาน
นายสมบัติ เนียมหวาน ผู้อำนวยการ

แผนกช่างยนต์

นายคมกฤช แก้วมณี
นายคมกฤช แก้วมณี ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูลพนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงพนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
นายศราวุธ ทองพรม
นายศราวุธ ทองพรมครูจ้างสอน

แผนกช่างกลโรงงาน

นายโชคชัย มูลกว้าง
นายโชคชัย มูลกว้างครูผู้ช่วย แผนกช่างกลโรงงาน
ครูอัตราจ้าง
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติครูจ้างสอน

แผนกไฟฟ้า

นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์
นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์ครูคศ.๒ แผนกไฟฟ้ากำลัง
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์พนักงานราชการ
นางสาวจันทนา เสวตงามครู

แผนกพณิชยการ  สาขางานบัญชี

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์พนักงานราชการ แผนกวิชาพาณิชการ(บัญชี)
นางสาวนันทิดา พุทธวาร
นางสาวนันทิดา พุทธวารครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชการ(บัญชี)
นางสาวสรัญพัชร คชคง
นางสาวสรัญพัชร คชคงพนักงานราชการ แผนกวิชาพาณิชการ(บัญชี)

แผนกพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวเรศ อนันต์ครูผู้ช่วย
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์ครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็งครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญ

นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตรครูคศ.๒ แผนกวิชาสามัญ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดแผนกสามัญ
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะครูจ้างสอน แผนกสามัญ
Mr.Ivan Dean Ochan
Mr.Ivan Dean Ochanครูจ้างสอน แผนกสามัญ

บุคลากรทางการศึกษา

นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์
นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรารักษ์ หอมนาน
นางสาววรารักษ์ หอมนานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกิติยา ธารเดช
นางสาวกิติยา ธารเดชเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางปาริชาติ สังข์ทอง
นางปาริชาติ สังข์ทองเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์
นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์
นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุชาติ สารีผล
นายสุชาติ สารีผลนักการภารโรง
นายฉลวย มะลิทอง
นายฉลวย มะลิทองพนักงานขับรถยนต์
นางวันเพ็ญ สารีผล
นางวันเพ็ญ สารีผลแม่บ้าน
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย
นายวรเวทย์ อุ่นละม้ายนักการภารโรง