งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

/งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา2019-03-31T00:49:42+00:00

การดำเนินโครงการ 

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
– โครงสร้างการบริหารงาน
– แผนผังโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
– ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
– แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
– ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ
– เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

 โครงการ / การอบรม / การศึกษาดูงาน

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจไอศกรีม)
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร)
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม)