หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขางานยานยนต์

1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

– สาขางานเครื่องมือกล

1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานไฟฟ้ากำลัง

2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

2.1 สาขาวิชาการบัญชี

– สาขางานการบัญชี

2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี ดังนี้

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล

– สาขางานเทคนิคยานยนต์

1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

– สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา

1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

2.1 สาขาวิชาการบัญชี

– สาขางานการบัญชี

2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ