หลักสูตร ปวช. ระบบปกติ

/หลักสูตร ปวช. ระบบปกติ
หลักสูตร ปวช. ระบบปกติ2019-07-14T20:06:56+00:00

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ

เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

 • ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
 • ซ่อมรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
 • บริการระบบปรับอากาศรถยนต์
 • บํารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ
 • ขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร
 • ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์  ช่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์  ธุรกิจส่วนตัว(อู่ซ่อมรถ)
วิศวะยานยนต์และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

 • ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล
 • ตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือกล

แนวทางการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน  ผู้ช่วยวิศวกร  เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่าง ๆ  พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
เจ้าหน้าควบคุมการผลิต  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ  ผู้ประกอบการ
และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

 • บริการงานไฟฟ้าตามกฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคา
 • ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร
 • ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 • ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างไฟฟ้า  พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท  พนักงานรัฐและเอกชน
ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า  ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า  เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า  พนักงานการไฟฟ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

 • เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
 • การสร้างเว็บเพจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศโดยวิชาสามัญ 1 รายวิชา และวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 3 รายวิชาเพื่อให้มีความรู้ในวิชาชีพทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าใจถึงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการอาหารและเครื่องดื่มในเบื้องต้น การทำงานด้านแม่บ้านโรงแรม การประกอบอาหารเบื้องต้น และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีศักยภาพด้านการปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ให้มีความสามารถทางด้านภาษา มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)
 • ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,000 - 9,100 บาท
 • ภาคเอกชน 8,000 - 10,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้