กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558

: สอบวัดความรู้+สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2558
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าต่อ 3 เมษายน 2558
: ลงทะเบียนเรียนสำหรับ นร.ปวช.1(พร้อมวัดตัวตัดชุด) 11 พฤษภาคม 2558
: อบรมคุณธรรม จริยธรรม 17 พฤษภาคม 2558
: ประชุมผู้ปกครอง 18 พฤษภาคม 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2558