เชิญนักเรียน นักศึกษา
ร่วมงาน ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 7.40 น.- 12.00น.
ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช