ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพมาราช

ชื่อภาษาอังกฤษ Maharaj Industrial And Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ – หมู่ที่ 2 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบล บ้านขวาง อำเภอ/เขต มหาราช รหัส 13150
โทรศัพท์ โทร. 035 – 672-952
โทรสาร โทร. 035 – 672-952
เว็บไซต์ www.mice.ac.th
อีเมล maharaj_๐๕@hotmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา 22 ไร่ 1 งาน – ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 9 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 69 ห้อง ได้แก่
1. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 24 ห้อง
2.อาคารช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง
3. อาคารชั่วคราว 1 จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
4. อาคารชั่วคราว 2 จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
5. อาคารเลิสบุญยงค์วิทยา จำนวน 1 หลัง 18 ห้อง
6. โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง – ห้อง
7. บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง 3 ห้อง
8. ป้อมยามรักษาการณ์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง