ประวัติวิทยาลัย

        การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช    เกิดจากการรวมกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงได้ยื่นคำร้องขอให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นสถานศึกษา บนที่ดินที่พระครูสุวรรณโสรัต (หลวงพ่อเสงี่ยม) เจ้าอาวาส วัดสุวรรณเจดีย์ ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดซื้อ มอบให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอมหาราชและใกล้เคียงได้มีสัมมาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง ซึ่งหลวงพ่อเสงี่ยมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า“ อาตมามีความรู้น้อย อ่านหนังสือไม่ค่อยออก จบแค่ ป.4 ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นดั่งอาตมา จึงสร้างวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเพื่อลูกหลานจะได้มีภูมิปัญญาและมีอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน

     อาณาเขตติดต่อ

ทิศตะวันออก – ติดที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก – ติดวัดสุวรรณเจดีย์
ทิศเหนือ – ติดคลองบางแก้ว
ทิศใต้ – ติดถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ

     ข้อมูลชุมชน และท้องถิ่น

        วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและอยู่ห่างจากตัวอำเภอมหาราช ประมาณ 7 กิโลเมตร ประชาชนในอำเภอมหาราช และอำเภอใกล้เคียงโดยมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยภาพรวมประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียนจึงมีอาชีพหลัก คือ ทำไร่ ทำนา ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ไนช่วงปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราชส่วนใหญ่ไปทำงานหารายได้เสริมจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยผู้ปกครอง

     แหล่งการเรียนรู้และสถานที่สำคัญในชุมชน

1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาราช
2. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสุวรรณเจดีย์
3. วัดกลาง
4. วัดเทพสุวรรณ
5. วัดหน้าวัว
6. โรงพยาบาลมหาราช
7. ที่ว่าการอำเภอมหาราช
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
9. สถานีอนามัยตำบลบ้านขวาง
10. ศูนย์ กศน. ตำบลบ้านใหม่
11. ศูนย์ กศน. ตำบลบ้านนา

ปรัชญา

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สู่งานอาชีพ

วิสัยทัศน์

   เราจะสร้างคนดีมีอาชีพให้เป็นที่ต้องการ ของตลาดงานและสังคม ในยุคปกติใหม่

     พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ ชุมชนและสถานประกอบการ
  2. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทำงานการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  3. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
  4. จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย
  5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่

เอกลักษณ์

“บริการ วิชาชีพ สู่ชุมชน”

อัตลักษณ์

“รู้หน้าที่ มีทักษะ จิตอาสา”

คุณธรรมอัตลักษณ์

“สามัคคี มีวินัย ใส่ใจงาน”

สีประจำวิทยาลัย

สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างนำทางสู่ปัญญา

สีน้ำเงิน หมายถึง พลังแห่งความเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ  ต้นปีบ (กาสะลอง)

ชื่อสามัญ Cork tree, Indian cork    /    ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis

ที่ตั้งวิทยาลัย

                          วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

  เลขที่ 71 หมู่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร.   035-611959
อีเมล์  saraban@mice.ac.th
 facebook  วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ตราวิทยาลัย

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัย