จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2562

  ปีการศึกษา 2562
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาช่างยานยนต์ 26 22 13 61
 – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 25 11 23 59
 – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 13 15 13 41
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
 – สาขาวิชาการบัญชี 6 5 11 22
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 9 14 37
 – หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 10 19
 รวมทั้งสิ้น 93 72 74 239
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับ ปวส.
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
 – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 16 4 20
 – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 17 7 24
 – สาขาวิชาไฟฟ้า 14 11 25
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  – สาขาวิชาการบัญชี 10 6 16
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 9 16
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวมทั้งสิ้น 64 37 101
หลักสูตรเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ภาค เรียนที่ 2 รวม
  – หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,404 คน 1,286 คน 2,690 คน