จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563