นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ ที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสงครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ