นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทด ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ