นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
นางสาววราภรณ์ ภิรมยารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศิริวัฒน์ มูลสาร
นายศิริวัฒน์ มูลสารครู ทำหน้าที่ ที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสงครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายนภดล เกิดคง
นายนภดล เกิดคงครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ