คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ 442/2565 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม – หนังสือคำสั่งที่ 442/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ