ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และดำเนินการเป็นเจ้าของธุรกิจ

เพจเจ้าของธุรกิจ   ใบ บัว.

เพจเจ้าของธุรกิจ   Kamolwan Lueangwiwai

 

การดำเนินโครงการ 

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนธุรกิจพร้อมครูที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และครูนิเทศ
– โครงสร้างการบริหารงาน
– แผนผังโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
– ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
– แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
– ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ
– เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

 

 โครงการ / การอบรม / การศึกษาดูงาน

โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจไอศกรีม) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2560