ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และดำเนินการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

เพจเจ้าของธุรกิจ   ใบ บัว. 

 

เพจเจ้าของธุรกิจ   Kamolwan Lueangwiwai

 

 

 

การดำเนินโครงการ 

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
– โครงสร้างการบริหารงาน
– แผนผังโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
– ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
– แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
– ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ
– เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

 โครงการ / การอบรม / การศึกษาดูงาน

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจไอศกรีม) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2560