แผนกช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม/เทคนิคพื้นฐาน

นายขวัญชัย เดชพจน์
นายขวัญชัย เดชพจน์ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน
 ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสงตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิช
นางขนิษฐา โพธิ์บุรีพานิชตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยงตำแหน่ง ครูพิเศษสอน