แผนกช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม/เทคนิคพื้นฐาน

 ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสง
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี แก้วแสงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาท
นางสาวสุนีย์พร อินท์นาทตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยง
นายนพชัย ถือสัตย์เที่ยงตำแหน่ง ครูพิเศษสอน