แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชัยทัต อาจเอื้อ
นายชัยทัต อาจเอื้อตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายกิตติศักดิ์ มณีทอง
นายกิตติศักดิ์ มณีทองตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน