แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน