แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชัยทัต อาจเอื้อ
นายชัยทัต อาจเอื้อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน