ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

                                                                    รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายวิทยา โพธิ์สุ 2540 – 2540
นายสุรินทร์ หน่องพงศ์ 2540 – 2543
นายจิตรเสน จุติมา 2543 – 2547
นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ 2547 – 2550
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ 2550 – 2550
นายเจนวิทย์ ครองตน 2551 – 2554
นายมานัส พานทอง 2554 – 2554
นายมนตรี หาเรือนทรง 2555 – 2556
นายบรรลือศักดิ์ มานาดี 2557 – 2558
นายสมบัติ เนียมหวาน 2559 – 2561
นางศศิญา ด้วงสว่าง 2561 –  2562
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ 2562 – ปัจจุบัน