วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

  เลขที่ 71 หมู่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร.   035-672952
 อีเมล์  mice.ac.th@hotmail.com
 facebook  วิทยาลัยการอาชีพมหาราช