เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมืออุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)