ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565