ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถตรวจสอบรายชื่อ, เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว/มอบตัว และค่าใช้จ่ายในการมอบตัวได้ตามเอกสารแนบ

Download เอกสารประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566